Lead for ESD

Processleder och designar för miljöer kopplat till globala mål

Kraftfullt stöd för utveckling

Lead for ESD erbjuder strategiskt stöd för utveckling av utemiljöer för barn och unga, med utgångspunkt från barnkonventionen mot de globala målen. Vi utgår från tvärvetenskaplig forskning inte minst från miljöpsykologin i vårt stöd för hälsofrämjande utemiljöer och med vår pedagogiska kompetens kan vi guida er att utveckla miljöer som främjar lärande och utveckling. Vi har också naturvårds- och biologisk kompetens och kan hjälpa er att utveckla naturliga lekmiljöer eller pedagogiska projekt som bidrar till biologisk mångfald. Vårt strategiska stöd är brett och når alla områden inom UNESCOs priority action areas för Lärande för hållbar utveckling (ESD).

Vi har särskild kompetens inom balanserad riskbedömning, där vi kan ge er verktyg för att bli trygga med ansvaret för utemiljön. Vi utgår från en metod som utvecklats i Storbritannien sedan 90-talet som ger stöd både vid anläggning och drift av utemiljöer för barn och för att utveckla förhållningssätten i den pedagogiska praktiken. Verktygen kan användas i det systematiska arbetsmiljö- eller kvalitetsarbetet för verksamheten och bidrar till ökad medvetenhet kring behovet av risker i barns miljöer för barns säkerhet och utveckling av viktiga förmågor.

Under 2022 lanserar vi ett digitalt stöd som utvecklats av flera kommuner under flera års samarbete med Lead for ESD. Stödet består av flera verktyg för att öka kunskap och kompetens kring utemiljöer vid skola och förskola och bidrar till samverkan mellan förvaltningar. Det digitala stödet har en basversion som är gratis och öppen för alla och en premiumvariant för partnerkommuner där data kan lagras och tjänster för personlig rådgivning, utbildningar och nätverksträffar erbjuds.

Lead for ESD erbjuder dessutom design av utemiljöer och utveckling av pedagogiska program med interventioner med natur, djur och fenomen för att främja hälsa och lärande. Vi skapar miljöer som är stödjande för självreglering och psykisk hälsa enligt SET (supportive environment theory) som utvecklats och beforskats av miljöpsykologer vid SLU. Vi bidrar också med stöd för att göra barnkonsekvensanalyser kopplat till utemiljön vid skola och förskola och granskar gärna handlingar under byggprocessen utifrån ett barnperspektiv.

Dessutom erbjuder Lead for ESD en särskild inriktning mot pedagogisk utveckling kopplat till maten genom satsningen Ätlig skolgård. Inom detta område kan vi erbjuda design av skolgårdar enligt permakulturdesign, utveckling av pedagogiska program för odling, strategiskt stöd kring lokal upphandling av mat och samverkan mellan lokala producenter och skola/förskola för att främja lokalekonomin och kunskapsbyggande för mer lokal matproduktion.  

Utbildningar/Masterclass


Inbjudan till utbildning 2-3 juni 2022

Välkomna till en förvaltningsövergripande utbildning med workshops för att känna trygghet med ansvaret kring barns utemiljöer. Fokus ligger på lärmiljöer utomhus och de barnperspektiv från forskning som relaterar till hälsa, utveckling och lärande. I utbildningen utforskar vi tillsammans verktyg för balanserad riskbedömning och utgår från Boverkets föreskrifter. 

Utbildningen fullbokad!

En unik utbildning med workshops kring barnrätt i samarbete mellan

Karlstads Universitet och Lead for ESD


Inkluderande utemiljöer för framtidens skola och förskola

Lär dig bedöma kvalitén på landskapsritningar samt skol- och förskoletomter.


En utbildning i Likvärdig inkluderande, hälsosam och pedagogisk utemiljö . 1/9 2022

Skolan är stadens största markanvändare och utemiljön kring förskolor och skolor är barnens plats. Vi har för dig som ansvarar för barns utemiljö sammanfattat rådande forskning och byggt in det i verktyg att tillämpa i tidiga skeden för att säkra kvalitén utifrån, lärande, utveckling och hälsa. Du tränas att vända och vrida på tillgänglighetesperspektivet för att stärka barnen i tilliten till sina förmågor med hjälp av "Hitta balansen". 
Välkomna till Karlstad och Innovation Park!

Med skapandet av lärmiljöer som utgångspunkt, kan vi hjälpa er att jobba mot alla prioriterade områden i 

Unesco's Global Action Programme

Erfarenheter 

KUNSKAP OCH FÄRDIGHETER
Erfarenheter och reflektion är grundförutsättning och verktyg i Lärande för hållbar utveckling (ESD). Utvecklingen startar exakt där ni står just nu.

Delaktighet

ATTITYDER OCH VÄRDERINGAR 

Lösningen hittar vi i identifierade problem. Delaktighet skapar motivation, meningsfullhet och kraft att förändra. Alla är med och skapar utifrån sina förutsättningar.

Barnperspektiv och barnens perspektiv i samhällsutvecklingen med fokus på designprocess och samskapande.

Erfarenheter från designstöd till 150 utemiljöer med barnperspektiv genom

Konsekvensanalyser, Balanserad riskbedömning och Designprocessledning

DESIGNPROCESS

Vi ger er verktyg för utveckling

RIKTNING - GLOBALA MÅL

Aktionsmål vägleder oss att fatta beslut här och nu i det lilla och det stora genom att synliggöra skalor. Syfte: Att katalysera transformativ visionsdriven utveckling.

UNESCO GAP on ESD

BARNPERSPEKTIV I SAMHÄLLSPLANERINGEN

Vi finns som stöd i utveckling av processer och verktyg för att generera barns bästa i samhällsplaneringens olika faser.

INKLUDERANDE LÄRMILJÖ

Utbildning är för alla. Vi stödjer väg till  tillgänglig och inkluderande miljö för lärande och hälsa. Transparens och tillit genom konceptet "Alla i rummet"

RISKTAGANDE

Risker är nödvändiga för utveckling.  Med vår utbildning i risk-benefit analys hittar ni balansen mellan risk och utvecklingsvärden. 

GRANSKNING AV RITNINGAR

Vi hjälper er att granska ritningar genom att stämma av designen mot forskning om barns bästa och med ett barnrättsperspektiv.

UTBILDNINGSDESIGN

Framtidens rum för lärande behöver ritas om. Vi hjälper er att hitta verktygen för att forma och designa framtidens utbildning. 

MED VISIONEN SOM VÄGLEDNING