Lead for ESD

Processleder och designar för miljöer kopplat till globala mål

Kraftfullt stöd för utveckling

Lead for ESD erbjuder strategiskt stöd för utveckling av utemiljöer för barn och unga, med utgångspunkt från barnkonventionen mot de globala målen. Vi utgår från tvärvetenskaplig forskning inte minst från miljöpsykologin i vårt stöd för hälsofrämjande utemiljöer och med vår pedagogiska kompetens kan vi guida er att utveckla miljöer som främjar lärande och utveckling. Vi har också naturvårds- och biologisk kompetens och kan hjälpa er att utveckla naturliga lekmiljöer eller pedagogiska projekt som bidrar till biologisk mångfald. Vårt strategiska stöd är brett och når alla områden inom UNESCOs priority action areas för Lärande för hållbar utveckling (ESD).

Vi har särskild kompetens inom balanserad riskbedömning, där vi kan ge er verktyg för att bli trygga med ansvaret för utemiljön. Vi utgår från en metod som utvecklats i Storbritannien sedan 90-talet som ger stöd både vid anläggning och drift av utemiljöer för barn och för att utveckla förhållningssätten i den pedagogiska praktiken. Verktygen kan användas i det systematiska arbetsmiljö- eller kvalitetsarbetet för verksamheten och bidrar till ökad medvetenhet kring behovet av risker i barns miljöer för barns säkerhet och utveckling av viktiga förmågor.

Under 2021 lanserar vi ett digitalt stöd som utvecklats av flera kommuner under flera års samarbete med Lead for ESD. Stödet består av flera verktyg för att öka kunskap och kompetens kring utemiljöer vid skola och förskola och bidrar till samverkan mellan förvaltningar. Det digitala stödet har en basversion som är gratis och öppen för alla och en premiumvariant för partnerkommuner där data kan lagras och tjänster för personlig rådgivning, utbildningar och nätverksträffar erbjuds.

Lead for ESD erbjuder dessutom design av utemiljöer och utveckling av pedagogiska program med interventioner med natur, djur och fenomen för att främja hälsa och lärande. Vi skapar miljöer som är stödjande för självreglering och psykisk hälsa enligt SET (supportive environment theory) som utvecklats och beforskats av miljöpsykologer vid SLU. Vi bidrar också med stöd för att göra barnkonsekvensanalyser kopplat till utemiljön vid skola och förskola och granskar gärna handlingar under byggprocessen utifrån ett barnperspektiv.

Dessutom erbjuder Lead for ESD en särskild inriktning mot pedagogisk utveckling kopplat till maten genom satsningen Ätlig skolgård. Inom detta område kan vi erbjuda design av skolgårdar enligt permakulturdesign, utveckling av pedagogiska program för odling, strategiskt stöd kring lokal upphandling av mat och samverkan mellan lokala producenter och skola/förskola för att främja lokalekonomin och kunskapsbyggande för mer lokal matproduktion.  

Accelerera lokala lösningar

2020 - för framtidens hållbara stad och landsbygd.

Foto Shunya Geiden  

De globala utmaningarna har lokala lösningar.
Lead for ESD ställer om under pandemin. Vi vill samskapa och mobilisera kraft för omställning. Vi jobbar på många plan och i vår egen bygd har Emma varit initiativtagare tillsammans med andra boende i byn för att att starta en ideell förening som bygger på omställningsnätverkets principer. 

Vi började med att mobilisera för potatisuppropet! Vi satte potatis tillsammans vid Graninge i Molkom och började bygga upp trädgården. Vi satte upp växthus och nu träffas vi tre dagar i veckan, tisdagar, torsdagar och söndagar. Alla är välkomna! 

Föreningen Odla Molkom som främjar initiativ, relationer och kunskapsbyggande är nu bildad. Det blir spännande att se vart det leder. 

Tillsammans skapar vi vår värld! 

Utbildningar/Masterclass


Masterclassen "Democratizing space and place" ställs in (och skjuts upp) grund av det rådande globala läget. Peter Lippman, Emma Crawley och Torbjörn Wrange ber att få återkomma med nya datum. Eventuella återbetalningar görs via kreditfaktura. 

Inbjudan till utbildning 22-24 November 2021

Välkomna till utbildning med workshops för att känna trygghet med ansvaret kring barns utemiljöer. Fokus ligger på lärmiljöer utomhus och de barnperspektiv från forskning som relaterar till hälsa, utveckling och lärande. I utbildningen utforskar vi tillsammans verktyg för balanserad riskbedömning och utgår från Boverkets föreskrifter. 

Utbildningen fullbokad!

En unik utbildning med workshops kring barnrätt i samarbete mellan

Karlstads Universitet och Lead for ESD


Inkluderande utemiljöer för framtidens skola och förskola

Lär dig bedöma kvalitén på landskapsritningar samt skol- och förskoletomter.


En utbildning i Likvärdig inkluderande, hälsosam och pedagogisk utemiljö . 25/9 2020

Skolan är stadens största markanvändare och utemiljön kring förskolor och skolor är barnens plats. Vi har för dig som ansvarar för barns utemiljö sammanfattat rådande forskning och byggt in det i verktyg att tillämpa i tidiga skeden för att säkra kvalitén utifrån, lärande, utveckling och hälsa. Du tränas att vända och vrida på tillgänglighetesperspektivet för att stärka barnen i tilliten till sina förmågor med hjälp av "Hitta balansen". 
Välkomna till Karlstad och Innovation Park!

Med skapandet av lärmiljöer som utgångspunkt, kan vi hjälpa er att jobba mot alla prioriterade områden i 

Unesco's Global Action Programme

Erfarenheter 

KUNSKAP OCH FÄRDIGHETER
Erfarenheter och reflektion är grundförutsättning och verktyg i Lärande för hållbar utveckling (ESD). Utvecklingen startar exakt där ni står just nu.

Delaktighet

ATTITYDER OCH VÄRDERINGAR 

Lösningen hittar vi i identifierade problem. Delaktighet skapar motivation, meningsfullhet och kraft att förändra. Alla är med och skapar utifrån sina förutsättningar.

Barnperspektiv och barnens perspektiv i samhällsutvecklingen med fokus på designprocess och samskapande.

Erfarenheter från designstöd till 150 utemiljöer med barnperspektiv genom

Konsekvensanalyser, Balanserad riskbedömning och Designprocessledning

DESIGNPROCESS

Vi ger er verktyg för utveckling

MÖTAS

Vi hjälper er att se nya perspektiv på er er organisation. Hållbar design av möten, med syfte att spegla ledarskap. 

PROCESSLEDNING

Vi är er katalysator och facilitator för utveckling. Vi öppnar våra sinnen för nya perspektiv och stödjer er med trygg hand från den plats ni står idag till dit ni är på väg.

INKLUDERANDE LÄRMILJÖ

Utbildning är för alla. Vi stödjer väg till  tillgänglig och inkluderande miljö för lärande och hälsa. Transparens och tillit genom konceptet "Alla i rummet"

RISKTAGANDE

Risker är nödvändiga för utveckling.  Med vår utbildning i risk-benefit analys hittar ni balansen mellan risk och utvecklingsvärden. 

RIKTNING -GLOBALA MÅL

Aktionsmål vägleder oss att fatta beslut  här och nu i det lilla och det stora genom att synliggöra skalor. Syfte: Att  katalysera transformativ visionsdriven utveckling. 

UNESCO GAP on ESD

UTBILDNINGSDESIGN

Framtidens rum för lärande behöver ritas om. Vi hjälper er att hitta verktygen för att forma och designa framtidens utbildning. Det startar på värde för oss alla. 

MED VISIONEN SOM VÄGLEDNING