Ätlig utbildning

2020 för alla barn i Värmland

Coronapandemin har visat sårbarheten i de globala system vi förlitar oss på för att leverera mat till våra butiker såväl som till våra svenska skolkök. Vi har tydligt insett hur snabbt saker begränsas på en global marknad när någon led i kedjan brister. Många barn är helt beroende av skolmaten för att tillgodose sitt dagliga näringsbehov. Vår innovation möjliggör Ätlig undervisning för alla barn i Värmland. Barn utvecklar kunskap och får makten att bygga ett hälsofrämjande liv genom verkligt agerande här och nu mot de globala målen - med kunskap och relation till maten blir individer trygga och utvecklar resiliens mot globala förändringar. 

Vi söker partnerskap till detta projekt som vi söker finansiering för hos bland annat Vinnova för att utveckla. 

Hör av dig om du vill vara med! 

Accelerera lokala lösningar

2020 - för framtidens hållbara stad och landsbygd.

Foto Shunya Geiden  

De globala utmaningarna har lokala lösningar.
Lead for ESD vill samskapa och mobilisera kraft för omställning. Vi jobbar på många plan och i vår egen bygd har Emma varit initiativtagare tillsammans med andra boende i byn för att att starta en ideell förening som bygger på omställningsnätverkets principer. 

Vi började med att mobilisera för potatisuppropet! Vi satte potatis tillsammans vid Graninge i Molkom och började bygga upp trädgården. Vi satte upp växthus och nu träffas vi tre dagar i veckan, tisdagar, torsdagar och söndagar. Alla är välkomna! 

Föreningen Odla Molkom som främjar initiativ, relationer och kunskapsbyggande är nu bildad. Det blir spännande att se vart det leder. 

Tillsammans skapar vi vår värld! 

Utbildningar/Masterclass


2020-03-12 Masterclassen "Democratizing space and place" på Follökna herrgård 19-21 april ställs in (och skjuts upp) grund av det rådande globala läget. Peter Lippman, Emma Crawley och Torbjörn Wrange ber att få återkomma med nya datum. Eventuella återbetalningar görs via kreditfaktura. 

2020-03-11 De fem träffarna i samtalsserien Tankeskifte skola ställs in (skjuts upp) på grund av det rådande läget.

Inbjudan till utbildning 17-18 september 2020

Välkomna till utbildning med workshops för att känna trygghet med ansvaret kring barns utemiljöer. Fokus ligger på lärmiljöer utomhus och de barnperspektiv i forskning som relaterar till hälsa, utveckling och lärande tillsammans med balanserad riskbedömning utifrån Boverkets föreskrifter.  Inbjudan och program

En unik utbildning med workshops i barnrätt i samarbete mellan

Karlstads Universitet och Lead for ESD


Inkluderande utemiljöer för framtidens skola och förskola

Lär dig bedöma kvalitén på landskapsritningar samt skol- och förskoletomter.


En utbildning i Likvärdig inkluderande, hälsosam och pedagogisk utemiljö . 25/9 2020

Skolan är stadens största markanvändare och utemiljön kring förskolor och skolor är barnens plats. Vi har för dig som ansvarar för barns utemiljö sammanfattat rådande forskning och byggt in det i verktyg att tillämpa i tidiga skeden för att säkra kvalitén utifrån, lärande, utveckling och hälsa. Du tränas att vända och vrida på tillgänglighetesperspektivet för att stärka barnen i tilliten till sina förmågor med hjälp av "Hitta balansen". 
Välkomna till Karlstad och Innovation Park!

Med skapandet av lärmiljöer som utgångspunkt, kan vi hjälpa er att jobba mot alla prioriterade områden i 

Unesco's Global Action Programme

Erfarenheter 

KUNSKAP OCH FÄRDIGHETER
Erfarenheter och reflektion är grundförutsättning och verktyg i Lärande för hållbar utveckling (ESD). Utvecklingen startar exakt där ni står just nu.

Delaktighet

ATTITYDER OCH VÄRDERINGAR 

Lösningen hittar vi i identifierade problem. Delaktighet skapar motivation, meningsfullhet och kraft att förändra. Alla är med och skapar utifrån sina förutsättningar.

Barnperspektiv och barnens perspektiv i samhällsutvecklingen med fokus på designprocess och samskapande.

Erfarenheter från designstöd till 150 utemiljöer med barnperspektiv genom

Konsekvensanalyser, Balanserad riskbedömning och Designprocessledning

DESIGNPROCESS

Vi ger er verktyg för utveckling

FLERDIMENSIONELLT

Vi hjälper er att se nya perspektiv på er er organisation. Hållbar design av möten, relationsskapande och inkluderande ledarskap utvecklas på metanivå. 

PROCESSLEDNING

Vi är er katalysator och facilitator för utveckling. Vi öppnar våra sinnen för nya perspektiv och stödjer er med trygg hand från den plats ni står idag till dit ni är på väg.

INKLUDERANDE LÄRMILJÖ

Utbildning är för alla. Vi stödjer väg till  tillgänglig och inkluderande miljö för lärande och hälsa. I ESD-processen inkluderas alla berörda från början.

RISKTAGANDE

Risker är nödvändiga för utveckling.  Med vår utbildning i risk-benefit analys hittar ni balansen mellan risk och utvecklingsvärden. e-utbildning klar 2019.

RIKTNING -GLOBALA MÅL

Aktionsmål vägleder oss att fatta beslut  här och nu i det lilla och det stora genom att synliggöra skalor. Vi stödjer er i bild och tillit till transformerande visionsdriven utveckling. 

UNESCO GAP on ESD

UTBILDNINGSDESIGN

Framtidens rum för lärande behöver ritas om. Vi hjälper er att hitta verktygen för att forma och designa framtidens utbildning. Det startar på värdenivå för utbildning för hållbar utveckling.

MED VISIONEN SOM VÄGLEDNING