Barnperspektiv och barnens perspektiv i samhällsutvecklingen med fokus på designprocess och samskapande.  

Erfarenheter från designstöd till 150 utemiljöer med barnperspektiv genom

Konsekvensanalyser, Balanserad riskbedömning och Designprocessledning

Utbildningar/Masterclass


Inbjudan till utbildning 5-6 februari 2020

Välkomna till utbildning med workshops för att känna trygghet med ansvaret kring barns utemiljöer. Fokus ligger på lärmiljöer utomhus och de barnperspektiv i forskning som relaterar till hälsa, utveckling och lärande tillsammans med balanserad riskbedömning utifrån Boverkets föreskrifter.  Inbjudan och program

En unik utbildning med workshops i barnrätt i samarbete mellan

Karlstads Universitet och Lead for ESD


Inkluderande utemiljöer för framtidens skola och förskola

Lär dig bedöma kvalitén på landskapsritningar samt skol- och förskoletomter.


En utbildning i Likvärdig inkluderande, hälsosam och pedagogisk utemiljö . 21/2 2020

Skolan är stadens största markanvändare och utemiljön kring förskolor och skolor är barnens plats. Vi har för dig som anvarar för barns utemiljö sammanfattat rådande forskning och byggt in det i verktyg att tillämpa i tidiga skeden för att säkra kvalitén utifrån, lärande, utveckling och hälsa. Du tränäs att vända och vrida på tillgänglighetesperspektivet för att stärka barnen i tilliten till sina förmågor med hjälp av "Hitta balansen". 
Välkomna till Karlstad och Innovation Park!

Fullbokad

Med skapandet av lärmiljöer som utgångspunkt, kan vi hjälpa er att jobba mot alla prioriterade områden i 

Unesco's Global Action Programme

Erfarenheter 

KUNSKAP OCH FÄRDIGHETER
Erfarenheter och reflektion är grundförutsättning och verktyg i Lärande för hållbar utveckling (ESD). Utvecklingen startar exakt där ni står just nu.

Delaktighet

ATTITYDER OCH VÄRDERINGAR 

Lösningen hittar vi i identifierade problem. Delaktighet skapar motivation, meningsfullhet och kraft att förändra. Alla är med och skapar utifrån sina förutsättningar.

DESIGNPROCESS

Vi ger er verktyg för utveckling

FLERDIMENSIONELLT

Vi hjälper er att se nya perspektiv på er er organisation. Hållbar design av möten, relationsskapande och inkluderande ledarskap utvecklas på metanivå. 

PROCESSLEDNING

Vi är er katalysator och facilitator för utveckling. Vi öppnar våra sinnen för nya perspektiv och stödjer er med trygg hand från den plats ni står idag till dit ni är på väg.

INKLUDERANDE LÄRMILJÖ

Utbildning är för alla. Vi stödjer väg till  tillgänglig och inkluderande miljö för lärande och hälsa. I ESD-processen inkluderas alla berörda från början.

RISKTAGANDE

Risker är nödvändiga för utveckling.  Med vår utbildning i risk-benefit analys hittar ni balansen mellan risk och utvecklingsvärden. e-utbildning klar 2019.

RIKTNING -GLOBALA MÅL

Aktionsmål vägleder oss att fatta beslut  här och nu i det lilla och det stora genom att synliggöra skalor. Vi stödjer er i bild och tillit till transformerande visionsdriven utveckling. 

UNESCO GAP on ESD

UTBILDNINGSDESIGN

Framtidens rum för lärande behöver ritas om. Vi hjälper er att hitta verktygen för att forma och designa framtidens utbildning. Det startar på värdenivå för utbildning för hållbar utveckling.

MED VISIONEN SOM VÄGLEDNING