Samhällsutveckling med fokus på designprocess och lärmijlöer

10 år av designstöd till 150 skolgårdsmiljöer med fokus på barns utveckling lärande och hälsa, genom Barnkonsekvensanalys
Balanserad riskbedömimng
Designprocessledning

Samhällsutvecklingens utmaning i skapadet av inkluderande utemiljöer

Lär dig bedöma kvalitén på landskapsritningar.

En utbildning i inkluderande lärmiljö. 3 december 2018
Skolan är stadens största markanvändare och utemiljön kring förskolor och skolor är barnens plats. Vi har för dig som anvarar för barns utemiljö sammanfattat rådande forskning och byggt in det i verktyg att tillämpa i tidiga skeden för att säkra kvalitén utifrån, lärande, utveckling och hälsa. Ni lär er att vända och vrida på tillgänglighetesperspektivet för att stärka barnen i tilliten till sina förmågor med hjälp av "Hitta balansen". 
Välkomna till Karlstad och Innovation Park!

Fullbokad

Anmälan>>

Med skapandet av lärmiljöer som utgångspunkt, kan vi hjälpa er att jobba mot alla prioriterade områden i 

Unesco's Global Action Programme

Erfarenheter 

KUNSKAP OCH FÄRDIGHETER
Erfarenheter och reflektion är grundförutsättning och verktyg i Lärande för hållbar utveckling (ESD). Utvecklingen startar exakt där vi står just nu.

Delaktighet

ATTITYDER OCH VÄRDERINGAR 

Lösningen hittar vi i identifierade problem. Delaktighet skapar motivation, meningsfullhet och kraft att förändra. Alla är med och skapar utifrån sina förutsättningar.

DESIGNPROCESS

Vi ger er verktyg för utveckling

FLERDIMENSIONELLT

Vi hjälper er att se nya perspektiv på er er organisation. Hållbar design av möten, relationsskapande och inkluderande ledarskap utvecklas på metanivå. 

PROCESSLEDNING

Vi är er katalysator för utveckling. Vi öppnar våra sinnen för nya perspektiv och stödjer er med trygg hand från den plats ni står idag till dit ni är på väg.

INKLUDERANDE LÄRMILJÖ

Utbildning är för alla. Vi hjälper er skapa en tillgänglig miljö för lärande och hälsa. I ESD-processen inkluderas alla berörda från början.

RISKTAGANDE

Risker är nödvändiga för utveckling.  Med vår utbildning i risk-benefit analys hittar ni balansen mellan risk och utvecklingsvärden. e-utbildning klar i februari 2019.

MOT GLOBALA MÅL

Vi har alla ett ansvar för att nå våra 17 globala mål. Dessa mål vägleder oss att fatta beslut  här och nu i det lilla och det stora genom att synliggöra skalor och tillitsnivåer.  

UTBILDNINGSDESIGN

Framtidens rum för lärande behöver ritas om. Vi hjälper er att hitta verktygen för att forma och designa framtidens utbildning. 

MED VISIONEN SOM VÄGLEDNING