Balanserad riskbedömning

Balanserad riskbedömning

Utemiljön vid förskolan ska i första hand vara utformad för barnets bästa enligt barnkonventionen. Detta, tillsammans med ändamålsenlighet för att uppfylla läroplanens intentioner, är grunden för hur utemiljön ska utformas, byggas och utvecklas över tid. Med balanserad riskbedömning ges förutsättningar att ge plats till det kompetenta barnet - tilliten till barnet och förståelsen för att barn behöver utmaningar för att utvecklas. 


Bakgrund

I England har en metod som kallas Risk Benefit Assessment utvecklats och använts sedan mitten på 90-talet. Det handlar om att det är viktigt att ha ett balanserat förhållningssätt till risker i barns lekmiljöer och inte låta rädslan för att barn ska göra sig illa gå till överdrift. I en balanserad riskbedömning bedöms först värden och därefter risker med olika aspekter i en lekmiljö, och sedan görs en professionell bedömning. Vår utbildning i balanserad riskbedömning heter "Nya ögon för utemiljön - Trygg med ansvaret" och riktar sig till alla som har ansvar för barns utemiljöer. 

Nya ögon för utemiljön - trygg med ansvaret 

Att komma närmare varandra i organisationen för att bli trygga med ansvaret för de miljöer där barn och unga rör sig dagligen. Ansvaret för miljöer som ur ett barnrättsperspektiv ska designas, förvaltas och skötas för en potential av inbyggd risk. Förhållningssättet med balanserad riskbedömning möjliggör utmaning, lärande och utveckling i barns utemiljöer.

Teamet som håller i utbildningen har spetskompetens inom juridik, miljöpsykologi, pedagogik, lek, planering och landskapsarkitektur relaterat till barns utemiljö. 

Utemiljö vid förskola - balanserad riskbedömning 

En digital utbildning utvecklad tillsammans med Omsorgsförlaget. En föreläsningsserie i tre delar, där den tredje delen ger inblick i balanserad riskbedömning. 

Del 1: Utemiljö för hållbar utveckling

Hur samspelar vi människor med vår natur och de ekosystem som omger oss av, samt hur ni i förskolan kan bidra till och utveckla de värden som ekosystemen ger oss.

Utemiljö för lek och kreativitet

Del 2 ger en inblick i hur miljö och förhållningssätt kan stimulera till barns egna initiativ samt hur miljön kan inventeras och analyseras för utveckling och bidra till större stimulans.

Balanserad riskbedömning

Del 3 ger inblick i hur vikten av barns egna riskbedömningar, risktagande i leken och hur miljön kan riskbedömas systematiskt med hänsyn till detta.

Här kan du läsa mer om kursupplägget.