PÅGÅENDE OCH GENOMFÖRDA PROJEKT

För att stärka barnperspektivet i utvecklingen av lärmiljöer som främjar hälsa, utveckling och lärande.

Hammarö kommun 2019

Pedagogisk och hälsofrämjande utemiljö vid nyproduktion av skola och förskola


Delaktighetsprocess med verksamheten och framtagande av konceptmiljöer och funktionsbeskrivningar för nya skolor och förskolor på Hammarö. I partneringprojekt med ByggDialog, Mondo Arkitekter och UTAB. Foto: Murergården Köpenhamn 

Örebro kommun

UTFORMNING AV HÄLSOFRÄMJANDE UTEMILJÖ MED BARNPERSPEKTIV

Eklundaparken 2019

Design av en föränderlig parkmiljö som stimulerar till inkludering och utveckling med barnperspektiv i samarbete med KLARA Arkitekter. 

Funktionsprogram & Riktlinjer för friyta 2017

Utbildning och utveckling av verktyg för bedömning av värde i utemiljön. Lekvärdefaktor 2.0 har tagits fram åt Örebro kommun för användning vid bygglovsgivande. 

Gröna gårdar 2017

Utbildning och workshops inför förgröning av skolgårdar och förskolegårdar. 

Backa Friskola 2017 och 2018

PROJEKTPLAN UTEMILJÖ FÖRSKOLA & SKOLA

Förskolans gård 

För förskolan har Lead for ESD tagit fram en handlingsplan för utemiljön med utgångspunkt från möten med olika aktörer och observation av barnens lek. Många av idéerna genomfördes under 2017. En skogsträdgård, en köksträdgård, en sandhög och ett klättertorn, en altan och ett fantastiskt utomhuskök. 

Skolans gård 

Under 2018 startar Backa friskola grundskola och då deltar vi med perspektiv och stöd till Permakulturdesigner Olle Anderssons idéskiss och genomförande. 

Vikstaskolans utemiljö i Kil

Designprocess och idéskiss för inkluderande utemiljöDesignprocess och barnkonsekvensanalys inför bygget av Vikstaskolan i Kil. Samskapande med KLARA arkitektbyrå AB.