VÅRA TJÄNSTER

Kraftfullt stöd för utveckling

Lead for ESD erbjuder strategiskt stöd för utveckling av utemiljöer för barn och unga, med utgångspunkt från barnkonventionen mot de globala målen. Vi utgår från tvärvetenskaplig forskning inte minst från miljöpsykologin i vårt stöd för hälsofrämjande utemiljöer och med vår pedagogiska kompetens kan vi guida er att utveckla miljöer som främjar lärande och utveckling. Vi har också naturvårds- och biologisk kompetens och kan hjälpa er att utveckla naturliga lekmiljöer eller pedagogiska projekt som bidrar till biologisk mångfald. Vårt strategiska stöd är brett och når alla områden inom UNESCOs priority action areas för Lärande för hållbar utveckling (ESD).

Vi har särskild kompetens inom balanserad riskbedömning, där vi kan ge er verktyg för att bli trygga med ansvaret för utemiljön. Vi utgår från en metod som utvecklats i Storbritannien sedan 90-talet som ger stöd både vid anläggning och drift av utemiljöer för barn och för att utveckla förhållningssätten i den pedagogiska praktiken. Verktygen kan användas i det systematiska arbetsmiljö- eller kvalitetsarbetet för verksamheten och bidrar till ökad medvetenhet kring behovet av risker i barns miljöer för barns säkerhet och utveckling av viktiga förmågor.

Under 2021 lanserar vi ett digitalt stöd som utvecklats av flera kommuner under flera års samarbete med Lead for ESD. Stödet består av flera verktyg för att öka kunskap och kompetens kring utemiljöer vid skola och förskola och bidrar till samverkan mellan förvaltningar. Det digitala stödet har en basversion som är gratis och öppen för alla och en premiumvariant för partnerkommuner där data kan lagras och tjänster för personlig rådgivning, utbildningar och nätverksträffar erbjuds.

Lead for ESD erbjuder dessutom design av utemiljöer och utveckling av pedagogiska program med interventioner med natur, djur och fenomen för att främja hälsa och lärande. Vi skapar miljöer som är stödjande för självreglering och psykisk hälsa enligt SET (supportive environment theory) som utvecklats och beforskats av miljöpsykologer vid SLU. Vi bidrar också med stöd för att göra barnkonsekvensanalyser kopplat till utemiljön vid skola och förskola och granskar gärna handlingar under byggprocessen utifrån ett barnperspektiv.

Dessutom erbjuder Lead for ESD en särskild inriktning mot pedagogisk utveckling kopplat till maten genom satsningen Ätlig skolgård. Inom detta område kan vi erbjuda design av skolgårdar enligt permakulturdesign, utveckling av pedagogiska program för odling, strategiskt stöd kring lokal upphandling av mat och samverkan mellan lokala producenter och skola/förskola för att främja lokalekonomin och kunskapsbyggande för mer lokal matproduktion.  

Processledning

En förändringsprocess innebär att alla ska få möjlighet att vara med. Hur skapas engagemang och vilka metoder väljer vi tillsammans för att skapa delaktighet? Vi använder olika typer av verktyg för att handleda er genom en demokratisk process med många involverade. 

Vi hjälpa er gärna att ta fram en handlingsplan för ert utvecklingsarbete med er process som utgångspunkt.

Analys för en hållbar design

Analys 

BARNPERSPEKTIV PÅ PLATSEN

Vi analyserar er plats med utgångspunkt från brukarnas behov, verksamhetens profil och platsens förutsättningar. Analysen skapar underlag för förståelsen av miljön på ett djupare plan och hjälper er fatta goda beslut i samband med ny design. 

Vi gör också barnkonsekvensanalyser i samband med nybyggnation i olika skeenden i stadsplaneringen och tar fram verktyg för beställning och kravställande för  exempelvis funktionsprogram.


Design

FRÅN ANALYS TILL IDÉSKISS

Med analysen som grund skapar vi tillsammans med er en design och är öppna för nya förhållningssätt. Våra förslag är idémässiga och lägger en grund att utgå ifrån för att skapa goda förutsättningar med utgångspunkt från era resurser. 

Vi samarbetar med flera designers och landskapsarkitekter om ni vill ha en professionell ritning.